ข่าว

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4  ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สวทช. 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมกันจัดสรรทุนใน “โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตด้านการวิจัยในสายวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ และสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โครงการดังกล่าวจะสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยให้กับนิสิตในระดับปริญญาเอก และนักวิจัยของ สวทช. ปีละ 10 ทุน

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X