ข่าวสารจุฬาฯ

สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปี 62

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม มีหัวข้อการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้

  • ผลกระทบทางสังคมและความขัดแย้งในการพัฒนา
  • ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
  • ภาครัฐและภาคประชาชนกับการพัฒนาสังคม
  • การพัฒนาเมืองและการวางแผน
  • โลกมุสลิมในยุคโลกาภิวัตน์
  • ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในเอเชีย
  • การย้ายถิ่นระหว่าประเทศกับการพัฒนา
  • เอเชียกับประชาคมโลก

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง http://www.grad.chula.ac.th/  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2562

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2218 7327, 0 2218 7401 หรือ 08 9480 1444

หรือทาง Facebook: สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย