ข่าว

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาต้น 62 เปิดรับสมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาต้น 62 เปิดรับสมัคร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562

รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและคุณสมบัติในการสมัครได้ที่ https://account.cbs.chula.ac.th/

และสมัครได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ

หรือโทร. 0-2218-5740-2

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X