เสวนา ทำไมต้อง “สาธิต”

โครงการ สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนาหัวข้อเรื่อง ทำไมต้อง “สาธิต” พิธีเปิดโดย ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ วิทยากรโดย รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ และกรรมการผู้จัดการศูนย์กิจกรรมกีฬาเด็กคิดโซน อาจารย์นวพร สุรนาคะพันธุ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ รศ.ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ดำเนินการเสวนาโดย ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X