ข่าว

MMS4 “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย”

MMS4 “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคารจามจุรี 10 สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน (Multi Mentoring System)” ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย” โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
การอบรมครั้งนี้มีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (ภายในมหาวิทยาลัยและต่างมหาวิทยาลัย)” โดย ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. “การใช้ประโยชน์วิจัยเชิงสังคม ชุมชน และเชิงนโยบาย” โดย ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ หัวหน้าศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจาก ชีวมวล คณะวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา “งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การทำวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม” โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรในระดับวิจัยและนวัตกรรม สกว.
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อยกระดับและสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย กระตุ้นและผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีแนวคิดการดำเนินงานวิจัย ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะของการเป็นนักวิจัยมืออาชีพจากนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentors) และได้รับการเกื้อหนุนติดตามจากโค้ชในแต่ละสาขาหรือมหาวิทยาลัย รวมถึงหัวหน้าทีมโค้ช (head coach) ในแต่ละภาคพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของการทำงานวิจัยแบบบูรณาการผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัย การประชุมและเวทีเสวนา และสามารถยกระดับคุณภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ในอนาคต
โครงการนี้ได้จัดอบรมมาแล้ว 3 ครั้ง สามารถติดตามการอบรมได้ที่

จุฬาฯ ร่วม สกว. จัดอบรม “เริ่มต้นโครงการวิจัยอย่างไรให้มีชัย”


https://www.research.chula.ac.th/multi-mentoring-system-v-2/ https://www.research.chula.ac.th/multi-mentoring-system-v-3/

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X