ข่าวสารจุฬาฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคคลทั่วไป “ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของภาษา”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคคลทั่วไป “ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของภาษา: Empower Brand Names with Language Strategies” ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 (รวม 12 ชั่วโมง) โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

  • การใช้คุณลักษณะทางความหมายและองค์ประกอบทางเสียงเป็นเครื่องมือสำหรับการตั้งชื่อแบรนด์
  • การใช้การสะกดและการสร้างคำเป็นเครื่องมือสำหรับการตั้งชื่อแบรนด์
  • อิทธิพลด้านทัศนคติต่อภาษากับการตั้งชื่อแบรนด์และการถ่ายโอนชื่อแบรนด์ข้ามภาษาและวัฒนธรรม
  • ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางภาษาเพื่อการตั้งชื่อแบรนด์

 

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม

บุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และพร้อมเปิดใจ เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมที่จะได้ทดลองลงมือทำ เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 12,000 บาท รวมอาหารกลางวัน (Lunch Box) 2 มื้อ, อาหารว่าง (Snack Box) 4 มื้อ

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~asc/home/blog/2019/02/21/การอบรมเชิงปฏิบัติการ-ส/

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-4886

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย