ข่าวสารจุฬาฯ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทและเอก ประจำปี 2562

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือมหาบัณฑิต จากหลักสูตรเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เกรด 2.5 ขึ้นไป
  • มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th/

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ www.pharm.chula.ac.th/pharscitech

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-8453 อีเมล pharscitech@pharm.chula.ac.th

หรือทาง Facebook: Pharmaceutical Sciences and Technology, Chulalongkorn University

 

หมายเหตุ – ทางหลักสูตรมีทุนการศึกษาให้ พร้อมโอกาสในการทำวิจัยในต่างประเทศ

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย