ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องโถง อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตร่วมมือ  4 ส่วน ได้แก่

  1. การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและการใช้ข้อมูล
  2. การพัฒนานโยบายด้านแรงงานวิจัย ที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านจัดหางาน พัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองและจัดสวัสดิการแรงงาน สิทธิประโยชน์ประกันสังคม โครงการในระยะต้น
  3. การพัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  4. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงานและมีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

การจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เป็นการประสานความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงวิชาการร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ดำเนินการวิจัยร่วมกัน และกำหนดประเด็นวิจัยที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี   ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในด้านวิจัยแรงงานและการวิเคราะห์ข้อมูล และ จัดทำหลักสูตรออนไลน์ หรือ “Chula-MOOCS” เพื่อพัฒนาการวิจัยแรงงานและการวิเคราะห์ข้อมูลแรงงานให้เข้าถึงเจ้าหน้าที่ด้านการวิจัยและประชาชนในวงกว้าง โดยประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย