ข่าวสารจุฬาฯ

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17″เจาะลึก พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4  จัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17  เรื่อง “เจาะลึก พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์” เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ และกำลังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและตั้งข้อสงสัยในแง่มุมต่างๆ  เช่น ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ฉบับนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์หรือไม่ ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจหน้าที่การรับมือภัยความมั่นคงไซเบอร์ในระดับต่างๆ อย่างไร  ความแตกต่างของร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยมี ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณวีระ รัตนแสงเสถียร  ประธานคณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ   คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต  ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและผลกระทบ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  นพ.สุธี ทุวิรัตน์  สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  ดำเนินรายการโดย  ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

 

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย