ข่าว

เสวนาวิชาการ “นโยบายสิ่งแวดล้อมกับการเมืองไทย : เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน?”

เสวนาวิชาการ “นโยบายสิ่งแวดล้อมกับการเมืองไทย : เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน?”

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ จัดเสวนาเรื่อง “นโยบายสิ่งแวดล้อมกับการเมืองไทย : เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน?” เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา เพื่อเป็นเวทีอภิปรายโดยผู้แทนพรรคการเมืองและนักวิชาการเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเตรียมพร้อมรับมือปัญหาดังกล่าว โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานมีการอภิปรายในหัวข้อ “นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) โดยผู้แทนจากพรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ และพรรคประชาธิปัตย์ ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X