ข่าวสารจุฬาฯ

การบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4“เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

การบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 “เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”    ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ  จัดการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 “เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย