ข่าว

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ “ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS” ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ประเมินผลการเรียนการออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 7 เมษายน 2562

สามารถทำแบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้ที่ www.cas.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DAD.OAA@chula.ac.th

* หากนิสิตไม่เข้าประเมินในช่วงเวลาที่กำหนด นิสิตจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย*

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X