ข่าว

ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “17th Urban Research Plaza’s Forum 2019”

ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “17th Urban Research Plaza’s Forum 2019”

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเมือง (Urban Research Plaza: URP) โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “17th Urban Research Plaza’s Forum 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตชุมชนเมือง ส่งเสริมให้นักวิจัยและศิลปินได้มีโอกาสนำผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ใช้ศิลปะ (ดนตรี การแสดง ทัศนศิลป์ ภาพถ่าย การออกแบบ ฯลฯ) เพื่อบูรณาการสำหรับชุมชนและวัฒนธรรมเมือง มานำเสนอให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมี ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดยในครั้งนี้มีการสัมมนาในหัวข้อ “Safeguarding Cultural Heritage in an Urbanizing World” ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X