ข่าว

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

ชมการถ่ายทอดสด: https://bit.ly/1JmBcLX

ปัจจุบันภาวะซึมเศร้า และความเครียดจากการเรียน ตลอดจนปัญหาด้านต่างๆ ในชีวิตที่รุมเร้า ส่งผลกระทบต่อเยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ทำให้เกิดความอ่อนไหวและอ่อนแอทางจิตใจ ชีวิตไร้ทางออก จนบางครั้งตัดสินใจผิดพลาดด้วยการคิดสั้น ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ปัญหาดังกล่าวเป็นที่สนใจของสังคมในเวลานี้ ซึ่งต้องการทางออกในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 เพื่อเผยแพร่ความรู้และเสนอแนะทางออกของปัญหาความเครียดและภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากวิทยากรผู้ผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนา ประกอบด้วย

  • ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต อาจารย์สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
  • พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  • ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร จิตแพทย์เด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
  • ดร.ลูซี่ ตันอติชาติ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร.0-2218-3364-5

เพิ่มเติม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X