ข่าวสารจุฬาฯ

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับปัญหาความเครียดแบะภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในเยาวชนไทย จนบางครั้งอาจนำไปสู่การจบชีวิตตนเอง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการร่วมกันเสนอแนะทางออกและหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีด้านวิจัย จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และ  อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต อาจารย์สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ผศ.นพ.ณัฐทร พิทยรัตน์เสถียร จิตแพทย์เด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ดร.ลูซี่ ตันอติชาติ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช คณะจิตวิทยา จุฬาฯ มีสื่อมวลชน คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย