ข่าวสารจุฬาฯ

นำเสนอผลงานการอบรม “เทคนิคการเขียนข่าววิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media”

         เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 702 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนข่าววิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media  วันที่สอง เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวผลงานวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์  โดยมีคุณธเนศ รัตนกุล และคุณวณัฐย์ พุฒนาค จาก The MATTER เป็นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าอบรมในเรื่องการเขียนข่าวที่เหมาะสมในการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ พิธีปิดการอบรมและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรโดยคุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย