ข่าวสารจุฬาฯ

นำเสนอผลงานการอบรม “เทคนิคการเขียนข่าววิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media”

         เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 702 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนข่าววิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media  วันที่สอง เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวผลงานวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์  โดยมีคุณธเนศ รัตนกุล และคุณวณัฐย์ พุฒนาค จาก The MATTER เป็นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าอบรมในเรื่องการเขียนข่าวที่เหมาะสมในการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ พิธีปิดการอบรมและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรโดยคุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย