ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา “ความเป็นมาและสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. ” ฉบับผ่านความเห็นชอบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวที ฬ.จุฬาฯ กฎหมายเพื่อประชาชน เสวนา “ความเป็นมาและสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. ” ฉบับผ่านความเห็นชอบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (เมื่อวันที 31 มกราคม 2562)  ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่ https://goo.gl/uz8Coa  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมได้ที่ www.law.chula.ac.th Facebook.com/LawChula  Line id : @LawChula

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย