ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดรับนิสิตปริญญาโท “เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์”

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ 1 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เปิดรับสมัครถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลักสูตรฯ โทร 0-2218-6227 หรือ E-mail : hrm@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย