จุฬาฯ เปิดรับนิสิตปริญญาโท “เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์”

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ 1 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เปิดรับสมัครถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลักสูตรฯ โทร 0-2218-6227 หรือ E-mail : hrm@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X