ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดรับนิสิตปริญญาโท “เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์”

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ 1 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เปิดรับสมัครถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลักสูตรฯ โทร 0-2218-6227 หรือ E-mail : hrm@chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย