ข่าวสารจุฬาฯ

“ศูนย์เครือข่ายฯ เปิดบ้าน พาชมสระบุรี”

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จัดงาน “CU Saraburi Open House เปิดบ้าน จุฬาฯ สระบุรี” เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ณ ห้องประชุม ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ชั้น 2 อาคารสระบุรี 4 โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน ชุมชนในจังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ “ปัญหาและวิธีการจัดการผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี” โดย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ผศ.ดร.สรรเพชร ซื้อนิธิไพศาล และ รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในช่วงบ่ายมีการจัดเสวนาแนะแนวและบูธการศึกษาต่อให้หัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยสำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ
นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการรวมใจจุฬาฯ สู่สระบุรี จัดแสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในโครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี เช่น ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติซึ่งเป็นศูนย์วิจัยสัตว์กลุ่มลิงแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวลของคณะวิทยาศาสตร์ ที่นำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือขยะชุมชน มาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงในรูป ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เป็นต้น รวมทั้งมีการนำ ผู้มาร่วมงานนั่งรถรางชมพื้นที่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี และชมตลาดสามประสาน ซึ่งเป็นโซนสำหรับขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโรงเรียน ชุมชนภายในจังหวัดสระบุรี หรือผลิตภัณฑ์ที่ทางจุฬาลงกรณ์ผลิต ขึ้นมาจำหน่ายภายในงานด้วย

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย