ข่าว

เสวนาวิชาการเรื่อง “ความล่มสลายของอุดมศึกษาในยุคของการเปลี่ยนผ่าน”

เสวนาวิชาการเรื่อง “ความล่มสลายของอุดมศึกษาในยุคของการเปลี่ยนผ่าน”

สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดเสวนาวิชาการอุดมศึกษาเรื่อง “ความล่มสลายของอุดมศึกษาในยุคของการเปลี่ยนผ่าน” ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษาเมื่อเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่าน ในงานมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความล่มสลายของอุดมศึกษาในยุคของการเปลี่ยนผ่าน” โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  การเสวนาวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ https://bit.ly/2XIXwZS  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสินชัย โทร. 087-509-0124

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X