จุฬาฯ ปิดการจราจรและปิดประตูจุฬาฯ งานคืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัด “งานคืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต (Explore the  Next)” ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมงาน ในเวลา 19.00 น.

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน มหาวิทยาลัยจะทำการปิดการจราจร ดังนี้

  1. เวลา 17.00 น. ปิดประตูหน้ามหาวิทยาลัย ฝั่งหอประชุมจุฬาฯ ประตูคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประตูคณะอักษรศาสตร์
  2. เวลา 17.30 น. ปิดประตูทางออกพญาไทด้านคณะวิทยาศาสตร์
  3. เวลา 17.00 น. ปิดการจราจรหน้าหอนาฬิกา โดยรถยนต์สามารถผ่านด้านหน้าหอประชุมจุฬาฯ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย อาคารจอดรถ 2 และออกสู่ถนนอังรีดูนังต์ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-3573

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X