จุฬาฯ ปิดการจราจรและปิดประตูจุฬาฯ งานคืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัด “งานคืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต (Explore the  Next)” ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมงาน ในเวลา 19.00 น.

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน มหาวิทยาลัยจะทำการปิดการจราจร ดังนี้

  1. เวลา 17.00 น. ปิดประตูหน้ามหาวิทยาลัย ฝั่งหอประชุมจุฬาฯ ประตูคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประตูคณะอักษรศาสตร์
  2. เวลา 17.30 น. ปิดประตูทางออกพญาไทด้านคณะวิทยาศาสตร์
  3. เวลา 17.00 น. ปิดการจราจรหน้าหอนาฬิกา โดยรถยนต์สามารถผ่านด้านหน้าหอประชุมจุฬาฯ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย อาคารจอดรถ 2 และออกสู่ถนนอังรีดูนังต์ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-3573

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X