ข่าว

สัมมนาเรื่อง ”เจาะลึก..อสังหาริมทรัพย์…รับสังคมสูงวัย”

สัมมนาเรื่อง ”เจาะลึก..อสังหาริมทรัพย์…รับสังคมสูงวัย”

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จัดสัมมนาเรื่อง ”เจาะลึก..อสังหาริมทรัพย์…รับสังคมสูงวัย”ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จุฬาฯ  เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุ โดยมี รศ.ไตรรัตน์  จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน  และ น.พ. เก่งพงศ์  ตั้งอรุณสันติ CEO & Founder  Chersery Home / The  Senizens เป็นวิทยากร  มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมาก

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X