ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการนานาชาติ “ระบบกฎหมายอาญาในกลุ่มประเทศอาเซียน”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ และศูนย์อาเซียนศึกษา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ระบบกฎหมายอาญาในกลุ่มประเทศอาเซียน” (National Criminal Law in ASEAN Countries) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม กรุงเทพฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานเปิดประชุม ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวต้อนรับและแสดงทัศนะและความมุ่งหวังเกี่ยวกับการร่วมมือกันในวงการกฎหมายอาญาของภูมิภาค ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากปาฐก และวิทยากรจากสหราชอาณาจักร และ     ทุกประเทศในประชาคมอาเซียนเข้าร่วมประชุม นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญอย่างยิ่งของการร่วมมือในทางวิชาการในวงการกฎหมายอาญาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประชุมวิชาการครั้งนี้มีการปาฐกถาในหัวข้อ Comparative Criminal Law as a Significant Instrument for ASEAN Security and Development : a European Perspective โดย Prof. Valsamis Mitsilegas, Queen Mary University of London ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เป็นวิทยากร จากนั้นมีการบรรยายเกี่ยวกับระบบกฎหมายอาญาในประเทศในกลุ่มประเทศสมาคมอาเซียนทุกประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้มีบทบาทในวงวิชากฎหมายอาญา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย