ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)

ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ในระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 โดยประเมินผลได้ที่ www.cas.chula.ac.th ติอต่อสอบถามได้ที่สํานักบริหารวิชาการ  จุฬาฯ: DAD.OAA@chula.ac.th

 *หากนิสิตไม่เข้าประเมินในช่วงเวลาที่กําหนด นิสิตจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย