ข่าว

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์  (CU-CAS)

ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ในระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 โดยประเมินผลได้ที่ www.cas.chula.ac.th ติอต่อสอบถามได้ที่สํานักบริหารวิชาการ  จุฬาฯ: DAD.OAA@chula.ac.th

 *หากนิสิตไม่เข้าประเมินในช่วงเวลาที่กําหนด นิสิตจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X