ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาวาทิต “คณะศิษย์ครูลมุล ร่วมกับภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทยรายการจุฬาวาทิตครั้งที่ 209 “คณะศิษย์ครูลมุล ร่วมกับภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

อำนวยการแสดงและฝึกซ้อมโดย อ.นพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม
นักแสดงกิตติมศักดิ์: ผศ.ดร. สุขสันติ แวงวรรณ ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี
ตลกเสภา: อ.ไอยเรศ งามแฉล้ม อ.สตานันท์ ครุฑพิเชฐ

รายการแสดง ระบำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน วันทองห้ามทัพ ระบำนางไม้ ฉุยฉายวันทอง พระไวยเกี้ยวนางวันทอง

สำรองที่นั่งผ่านทาง https://forms.gle/oundhZgmVBeRpjZbA  หรือโทร. 0-2218-3634-5  (ไม่เสียค่าเข้าชม)

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย