กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสา จุฬาฯของเรา” ในวันที่ 3 เมษายน 2562

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ร่วมกับสำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสา จุฬาฯของเรา” ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 12.00 น. โดยนำคณะนิสิตร่วมทำความสะอาดถนนอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ (จุฬาฯ ซอย 5 เดิม) พร้อมทั้งติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท และร่วมเดินรณรงค์ให้ทิ้งและแยกขยะ

มาร่วมกันรักษาถนนอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ให้สะอาดอยู่เสมอด้วยการทิ้งขยะให้ถูกถัง

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X