ข่าวสารจุฬาฯ

เรื่องเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด เรื่องเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย