ข่าวสารจุฬาฯ

เรื่องเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด เรื่องเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย