ข่าว

เรื่องเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่องเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด เรื่องเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X