ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจราจรในจุฬาฯ ให้ดีขึ้น

สำนักบริหารระบบกายภาพ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์และบุคลากรจุฬาฯ ทุกท่าน ร่วมทำแบบสอบถามใน “โครงการสำรวจและศึกษาการจราจรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1)” ซึ่งแบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการการเดินทางของบุคลากรและนิสิตในปัจจุบัน เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเดินทางของบุคลากรในประชาคมจุฬาฯ สำหรับจัดทำมาตรการแก้ไขและบริหารจัดการการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปสู่รูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

ท่านสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/cutravelsurvey

 

*พิเศษสำหรับผู้ร่วมทำแบบสอบถาม ลุ้นรับบัตร Voucher True Coffee มูลค่า 100 บาท

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X