ข่าวสารจุฬาฯ

เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จัดงานเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก 13 กันฑ์ ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2562 ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 50 ปี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม  เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และสืบสานองค์ความรู้เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย