ข่าว

เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จัดงานเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก 13 กันฑ์ ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2562 ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 50 ปี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม  เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และสืบสานองค์ความรู้เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X