“เปิดโลกจุฬาฯ เพื่อน้องชายแดนใต้”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดกิจกรรมวิชาการ “เปิดโลกจุฬาฯ เพื่อน้องชายแดนใต้” ให้แก่เยาวชนในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35 จำนวน 400 คน โดยมี  รศ.ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “จุฬาฯ กับการก้าวสู่โลกนวัตกรรม” ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พหุวัฒนธรรมบนดินแดนปลายด้ามขวาน”

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X