ข่าว

บุคลากรจุฬาฯได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

บุคลากรจุฬาฯได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจุฬาฯ ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 2 ท่าน คือ

  1. ผศ. ดังกมล ณ ป้อมเพชร คณะอักษรศาสตร์
  2. นางวิไล บุญพามี สถาบันภาษา

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ราชการเจริญพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี  2561 จำนวนทั้งสิ้น 619 คน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X