ข่าว

การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน และนโยบายความปลอดภัย

การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน และนโยบายความปลอดภัย

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Life Support การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน และนโยบายความปลอดภัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้อง 2001  ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X