ข่าว

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมอัคคีภัย

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมอัคคีภัย

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมอัคคีภัย ประจำปี 2562 กล่าวเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้และเข้าใจถึงพื้นฐานการเกิดอัคคีภัย แนวทางการป้องกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถป้องกันอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X