ข่าว

ประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นเนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2562

ประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นเนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2562

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถาการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรีในพิธีวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้ www.m-society.go.th หัวข้อ “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562” www.e-aht.com หัวข้อ “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562”

Facebook กองต่อต้านการค้ามนุษย์

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่งคงของมนุษย์ โทร. 0-2202-9068 หรือ 02-2202-9094 โทรสาร 0-2202-9066

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X