มอบรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักพิมพ์จุฬาฯ

            เมื่อวันศุกร์ที่ 5  เมษายน  2562 ณ ห้องเวทีเอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47  รศ.ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  รองอธิการบดี  ประธานกรรมการบริหารสำนักพิมพ์จุฬาฯ เป็นประธานในการประกาศผลและมอบรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมี รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ  มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน  87 ราย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.รุจิรา  ทิพย์ลุ้ย  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X