ข่าว

มอบรางวัลให้แก่นิสิตที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบลายฝาท่อสยามสแควร์

มอบรางวัลให้แก่นิสิตที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบลายฝาท่อสยามสแควร์
คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นิสิตที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบลายฝาท่อสยามสแควร์ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุม 202 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
– รางวัลชนะเลิศ  น.ส.ชัญญา ตั้งจิตวินัย ได้รับรางวัล iPhone XR 128 GB  มูลค่า 35,900 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ  น.ส.ณิชารีย์ ไตรสมรัชต์ ได้รับรางวัล New iPad Wifi 32 GB 9.7 นิ้ว มูลค่า 12,000 บาท
– รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ น.ส.พีรยา สุเมธภณ นายณัฐกฤษฎิ์ ธนเดชากุล
น.ส.นภรรษร ปุญโญทัยธร นายสิทธินนท์ ร่วมสุข และน.ส.ภคมน เกษี ได้รับรางวัล Gift Voucher มูลค่ารางวัลละ 4,800บาท

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X