ผู้บริหาร Macquarie University ประเทศออสเตรเลียเยือนจุฬาฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. S Bruce Dowton, Vice Chancellor and President, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X