ข่าว

อบรม “การประเมินและการเลือกใช้แบบวัดทางจิตวิทยา”

อบรม “การประเมินและการเลือกใช้แบบวัดทางจิตวิทยา”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินและการเลือกใช้แบบวัดทางจิตวิทยา” ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้อง 614 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของแบบวัดทางจิตวิทยาในเบื้องต้น การเลือกใช้การวัดทางจิตวิทยาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยงาน โดยมี อ.สักกพัฒน์ งามเอก ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบวัดทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เป็นวิทยากร

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://smarterlifebypsychology.com/workshop-การประเมินและการเลือก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โทร. 0-2218-1172

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X