บรรยาย “ศาสตร์-ศิลป์คติราช ประกาศเกียรติพระภูมินทร์ คติว่าด้วยธรรมราชาและเทวราชาในคัมภีร์และศิลปกรรมอินเดีย”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ และศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยายสาธารณะหัวข้อ “ศาสตร์-ศิลป์คติราช ประกาศเกียรติพระภูมินทร์ คติว่าด้วยธรรมราชาและเทวราชาในคัมภีร์และศิลปกรรมอินเดีย” ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

  • รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุณาสำรองที่นั่งโดยสแกนคิวอาร์โค้ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณณัฐ วัชรคิรินทร์
อีเมล: natha.v@chula.ac.th
โทรศัพท์: ๐ ๒๒๑๘ ๓๙๔๕

(ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X