ข่าว

การประชุม “เริ่มต้นการวิจัยและสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์”

การประชุม “เริ่มต้นการวิจัยและสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์”

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกับมูลนิธิด้านการเกษตร สุขภาพ และผู้บริโภค ประกอบด้วยมูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิชีววิถี จัดการประชุม “เริ่มต้นการวิจัยและสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์” โดยเชิญ อ.เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ซึ่งศึกษาการนำกัญชามาใช้ในการรักษาโรค เข้าร่วมการประชุมด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้อง 208 อาคารโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

ภายหลังการประชุม ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภก.วชิระ อำพนธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ ลีละวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รศ.ภญ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อ.เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ได้แถลงข่าวสื่อมวลชนถึงผลการประชุมในครั้งนี้

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X