ข่าว

บรรยายเรื่อง “Notre-Dame de Paris: จาก Victor Hugo ถึงวันนี้”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "Notre-Dame de Paris: จาก Victor Hugo ถึงวันนี้" โดย ผศ.ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี

ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันอังคารที่ 23 เมษายนนี้ที่ https://goo2url.com/im7jK

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X