ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมชี้แจงงบประมาณ ปี 2562 ของเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพต่างๆ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 ของกลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี ชี้แจงแนวนโยบายการพัฒนากลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฎิบัติการ จากนั้นตัวแทนเครือข่ายฯ ทั้ง 18 วิชาชีพนำเสนอผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของเครือข่ายฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย