ข่าวสารจุฬาฯ

สัตวแพทย์ จุฬาฯ รับรางวัลจากการประกวด International Exhibition of Inventions Geneva

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 47 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 – 14 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัล 1เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง ได้แก่

– รางวัลเหรียญเงิน ในสาขา Agriculture ได้แก่  รองศาสตราจารย์ เภสัชหญิง ดร. อังคณา ตันติธุวานนท์ และ นายภูวิช ไชยคำวัง (นิสิตปริญญาเอก) จากผลงาน  Killed-vaccine nasal drops against porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)

– รางวัลเหรีญทองแดง ในสาขา Teaching methods and materials – Musical instruments – Art materials ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ภาวนา เชื้อศิร, รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ไพศาล เทียนไทย, รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เกรียงยศ สัจจเจริญพงศ์ และ นางพนิดา ไพศิริยืนยง จากผลงาน Veterinary Anatomical Organ Model from Pulp Paper

 

 

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย