ข่าว

จุฬาฯ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ CU Zero Traffic Accident

จุฬาฯ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ CU Zero Traffic Accident

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ หรือ CU Zero Traffic Accident ในงานมีการบรรยาย “ขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ” โดย ร.ต.ต.สุทธิศักดิ์ มณเฑียรทอง ตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน พิธีมอบหมวกกันน็อกให้ตัวแทนของ รปภ. สำนักบริหารระบบกายภาพ และสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จากนั้นมีการกิจกรรมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รถจักรยาน และ Scooter เป็นการเริ่มสัปดาห์การขับขี่ปลอดภัย

โครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึก รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยในการขับขี่และใช้ยานพาหนะบนท้องถนนให้กับประชาคมจุฬาฯ และผู้ขับขี่ยานพาหนะภายในจุฬาฯ รวมทั้งลดอัตราอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนำมาสู่ความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ  นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ รวมถึงผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย เช่น รถยนต์ แท็กซี่ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์รับจ้าง จักรยาน Scooter รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย (ปอ.พ)

โครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ จะมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนให้กับบุคลากร นิสิต รวมถึงประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อค กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยให้กับเครือข่ายและบุคลากรที่ขับขี่จักรยานยนต์ โดยจะมีการลงนามปฏิญาณตนพร้อมรับเสื้อขับขี่ปลอดภัยการรณรงค์และการจัดอบรมประชาคมจุฬาฯ เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย เป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง การจัดงานสัปดาห์แห่งการขับขี่ปลอดภัย การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยพิธีมอบหมวกกันน็อคให้กับประชาคมจุฬาฯ เพิ่มเข้มงวดเรื่องการใช้

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X