ข่าว

BSAC จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 3

BSAC จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 3

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.chemistry.sc.chula.ac.th/bsac

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2218-7601 หรืออีเมล learnbsac@gmail.com

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X