ข่าว

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ด้านการสื่อสาร และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (National Communication Academic Conference) ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

 

สามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzyZykqWd1nImWhnGg542xG1lyyxQ4eTsLUolJd4XHht3qwA/viewform

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร. 0-2727-3306  หรือ อีเมล NCAC.conference@gmail

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X