ข่าว

เสวนาทางวิชาการ “การศึกษาเพื่อการเท่าทันการเมืองและเศรษฐกิจ”

เสวนาทางวิชาการ “การศึกษาเพื่อการเท่าทันการเมืองและเศรษฐกิจ”

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง การศึกษาเพื่อการเท่าทันการเมืองและเศรษฐกิจ” ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 2 – 3  อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  • รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
  • ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
  • ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาฯ
  • ผศ.ดร.ธันยพร จันทร์กระจ่าง อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2SqFlEu สำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 6721 หรือ utoomporn.p@chula.ac.th​

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X