ข่าว

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยาย “ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561” วิทยากรโดย นายมงคล แก้วมหา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X