ชาวจุฬาฯลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถ่ายภาพร่วมกัน
SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X