ข่าว

การบรรยายพิเศษชุด“ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

การบรรยายพิเศษชุด“ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการบรรยายพิเศษชุด “ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในศาสตร์สาขาต่างๆ จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาฯ    โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และ ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม     รองอธิการบดี กล่าวรายงาน

การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “ที่มาและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดย ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  “สถาปัตยกรรมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดย ผศ.ดร.พีรศรี  โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  “มนต์และมนตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดย ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และ“ดนตรีในพระราชพิธี” โดย ผศ.ดร.ภัทระ คมขำ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเรื่อง “จุฬาฯ ประณตทศมราช” ณ บริเวณหอประชุมจุฬาฯ และนำไปจัดแสดง ณ ศาลาพระเกี้ยว  ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.  เนื้อหาในนิทรรศการเป็นการนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จฯ มาทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จุฬาฯ และการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาต่างๆ

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X